Ana Sayfa > Su Hakk?nda Her Sey > Su Nas?l Olusur?

SU NASIL OLUSUR?

Su çevrimi, yeryüzünde, yeralt?nda ve atmosferde suyun mevcudiyetini ve hareketlerini tasvir eder. Dünyadaki su daima hareket halindedir, Buz halden s?v? hale, s?v? halden buhar haline ve buhar halinden tekrar s?v? haline dönen suyun bu hareketi süreklilik arz eder. Su çevrimi milyonlarca y?ld?r devam etmekte olup hayat?n mevcudiyeti buna dayan?r. Susuz bir hayat dayan?lmaz olurdu.

Su çevriminin çok k?sa bir özeti

Su çevriminin baslama noktas? yoktur ama, okyanuslardan baslayarak su döngüsünü anlat?rsak; Su çevrimini harekete geçiren günes, okyanuslardaki suyu ?s?t?r, ?s?nan su da atmosfere buharlas?r.

Yükselen hava ak?mlar?, su buhar?n? atmosfer içinde yukar?ya kadar tas?r, orada bulunan daha soguk hava bulutlar içinde yogunlasmaya sebep olur. Hava ak?mlar?, bulutlar? dünya çevresinde hareket ettirir, bulut zerreleri bir araya gelerek, büyürler ve yag?s olarak gökyüzünden düserler.

Baz? yag?slar, kar olarak dünyaya geri döner ve donmus su kütleleri halinde binlerce y?l kalabilecek olan buz tepeleri ve buzullar seklinde birikebilir. Il?man iklimlerde ilkbahar geldiginde çogu zaman kar örtüleri erir ve eriyen su, erimis kar olarak toprak yüzeyinde ak?sa geçer ve bazen de sellere sebep olur. Yag?s?n çogu okyanuslara yada topraga düserek yerçekiminin etkisiyle yüzey ak?s? olarak akar. Ak?s?n bir k?sm? vadilerdeki nehirlere kar?s?r ve buradan da nehirler vas?tas?yla okyanuslara dogru hareket eder.

Yüzey ak?slar? ve yeralt? menseyli kaynaklar tatl? su olarak göllerde ve nehirlerde toplan?r. Bütün yüzey ak?slar? nehirlere ulasmaz. Ak?s?n çogu s?zarak yer alt?na geçer. Bu suyun bir k?sm? yüzeye yak?n kal?r ve yeralt? suyu bosalt?m? olarak tekrar yüzeydeki su kütlelerine (ve okyanusa) kat?l?r. Baz? yeralt? sular? yer yüzeyinde bulduklar? aç?kl?klardan tatl? su kaynaklar? olarak tekrar ortaya ç?karlar. S?g yeralt? suyu, bitki kökleri taraf?ndan al?n?r ve yaprak yüzeyinden terlemeyle atmosfere geri döner. Yeralt?na s?zan suyun bir k?sm? daha derinlere gider ve çok uzun zaman süresince büyük miktarda tatl? suyu depolayabilen akiferleri (suyla doymus yeralt? materyali)' besler. Zamanla bu su da hareket eder ve bir k?sm? su döngüsünün baslad?g? ve bittigi okyanuslara kar?s?r.

Basa Dön